Sessió plenària ordinària dijous 25 d'abril de 2024

Durada: 01:30:06
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosA.1 Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de 21 de març de 2024 i de la sessió extraordinària de 15 d'abril de 2024
  00:05:27 1 Intervenció
A) Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
  00:05:27 Sense intervencions
B.1.1. Condol per a la família del Sr. Francisco Palau
  00:05:46 1 Intervenció
B.1 Despatx d'ofici
  00:05:46 Sense intervencions
B) Activitat de control
  00:05:46 Sense intervencions
B.2 Donar compte del contingut de les actes de la Junta de Govern Local de 14 de març i de 4 i 11 d'abril de 2024
  00:07:46 1 Intervenció
B.3 Donar compte dels decrets d'Alcaldia, des del número 2024-0167 al 2024-0241
  00:08:04 1 Intervenció
B.4 HISENDA. Expedient 1346/2024. Donar compte de la tramesa d'informació a l'oficina virtual de coordinació amb les Hisendes Locals i de l'estat d'execució dels ingressos (1t trimestre 2024)
  00:08:14 1 Intervenció
C) Part resolutiva
  00:08:34 1 Intervenció
C.1 HISENDA. Expedient 1337/2024. Dictamen per a l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 4 al pressupost del 2024
  00:09:23 5 Intervencions
C.2 CULTURA. Expedient 1308/2021. Dictamen d'aprovació de la modificació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines i la Diputació de Barcelona per a la gestió integrada a la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM), de la biblioteca d'aquest municipi
  00:18:40 6 Intervencions
C.3 CULTURA. Expedient 847/2024. Dictamen per a l'aprovació del reglament regulador del servei públic de la biblioteca Joan Petit Aguilar de Sant Feliu de Codines
  00:21:57 3 Intervencions
C.4 SERVEIS MUNICIPALS. Expedient 961/2024. Dictamen per a l'aprovació de l' expedient per a la prestació dels serveis de neteja i auditories de qualitat dels edificis de titularitat municipal
  00:25:26 9 Intervencions
C.5 Expedient 1522/2024. Al·legacions sobre la variant de la C59 a Sant Feliu de Codines
  00:33:49 9 Intervencions
C.6 Expedient 1524/2024. Moció que presenta el grup municipal de Junts per Sant Feliu de Codines sobre jardineres i parterres públics
  00:48:36 8 Intervencions
D) Assumptes diversos
  00:58:04 1 Intervenció
E) Precs i preguntes
  00:58:08 1 Intervenció
E.1 Pregunta de la Sra. Laia Jordana per saber quin és el motiu perquè l'Ajuntament ha demanat als comerciants que retirin el punt per lligar gossos de la façana o del carrer, inclús en els casos que els animals es poden veure des de dins de l'establiment
  00:58:24 5 Intervencions
E.2 Pregunta de la Sra. Laia Jordana per saber perquè s'ha exclòs als veïns i les veïnes i comerciants de la decisió del canvi a la zona del barri de l'Hospital
  01:02:19 5 Intervencions
E.3 Pregunta de la Sra. Laia Jordana en referència a que a diversos carrers del municipi, a les nits, s'estan posant comunicacions de que si tornen a aparcar en aquest espai els multaran i vol saber quines alternatives hi ha, si s'estan creant nous espais per aparcar
  01:07:48 6 Intervencions
E.4 Pregunta del Sr. Pere Pladevall a la Sra. Maria Tur perquè li va dir fa dos plens que havia escrit a l'ACA (Agència Catalana de l'aigua) pel torrent al seu pas pel revolt del cementiri que està taponat i vol saber si l'ACA ha respost i que ha dit
  01:16:01 5 Intervencions
E.5 Pregunta del Sr. Pere Pladevall per saber si hi alguna novetat sobre el pal del carrer Montserrat
  01:19:01 2 Intervencions
E.6 Pregunta de la Sra. Laia Jordana per saber si es farà el que va dir la Sra. Maria Tur fa dos mesos del fet que eliminarien les terrasses dels bars allà on no hi hagi més d'un metre i mig de vorera
  01:20:38 5 Intervencions
E.7 Prec del Sr. Frederic Sala en referència al concurs que es va fer fa poc per crear la imatge del feminisme local a Sant Feliu, perquè hauria estat bé que totes les propostes s'haguessin fet públiques i també que per futures ocasions s'obri a la ciutadania perquè puguin triar qui vol que guanyi
  01:28:25 3 Intervencions