Sessió plenària ordinària dijous 22 de febrer de 2024

Durada: 01:53:58
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosB) Activitat de control
  00:01:16 Sense intervencions
A.1 Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de 25 de gener de 2024
  00:01:16 Sense intervencions
A) Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
  00:01:16 Sense intervencions
INICI INICI
  00:01:16 Sense intervencions
B.1 Despatx d'ofici
  00:01:26 Sense intervencions
B.1.1 El Sr. Pol Cabutí explica que l'Ajuntament ja te l'informe de la perforadora i de l'hidrogeòleg respecte el sondeig del pou Flaquer 3
  00:01:40 1 Intervenció
B.1.2 El Sr. Manel Rodríguez dona informació respecte les dues actuacions de l'antiga farmàcia
  00:03:33 1 Intervenció
B.1.3 Donar compte del decret 2024-0111 de 16 de febrer de 2024 de modificació del règim de delegacions dels regidors per la creació d'una regidoria de l'aigua
  00:04:15 1 Intervenció
B.2 Donar compte del contingut de les actes de la Junta de Govern Local de 18 de gener i d'1 i 8 de febrer de 2024
  00:05:50 1 Intervenció
B.3 Donar compte dels decrets d'Alcaldia, des del número 2024-0043 al 2024-0118
  00:06:06 1 Intervenció
B.4 HISENDA. Expedient 276/2024.Donar compte de la tramesa d'informació a l'oficina virtual de coordinació amb les Hisendes Locals i de l'estat d'execució dels ingressos (4t trimestre 2023)
  00:06:24 2 Intervencions
B.5 HISENDA. Expedient 545/2024. Donar compte del Pla pressupostari a mig termini 2025-2027 tramès al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques
  00:08:30 1 Intervenció
C) Part resolutiva
  00:09:49 Sense intervencions
C.1 Expedient 578/2024. Modificació del règim de dedicació i d'indemnitzacions i retribucions dels membres de la corporació
  00:09:53 8 Intervencions
C.2 HISENDA. Expedient 576/2024. Modificació de l'ordenança de l'impost sobre béns immobles (IBI)
  00:16:54 6 Intervencions
C.3 HISENDA. Expedient 203/2024. Concessió d'una bonificació de l'ICIO de la liquidació de la llicència d'obres per a la rehabilitació de la façana de l'edifici del carrer Agustí Santacruz, 54
  00:24:21 6 Intervencions
C.4 URBANISME. Expedient 557/2024. Derogació de l'ordenança reguladora de l'ampliació dels terminis de caducitat per a les llicències urbanístiques d'obres majors
  00:29:17 6 Intervencions
C.5 Expedient 573/2024. Moció de suport "El municipalisme català per la pau: alto el foc a Gaza"
  00:37:21 6 Intervencions
C.6 Expedient 551/2024. Moció de suport a la pagesia catalana
  00:47:23 7 Intervencions
C.7 Expedient 620/2024. Moció sobre l'aigua presentada pel grup Junts per Sant Feliu de Codines
  00:54:44 10 Intervencions
D) Assumptes diversos
  01:11:33 1 Intervenció
D.1 HISENDA. Expedient 701/2024. Proposta per a l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 1 al pressupost del 2024
  01:11:44 12 Intervencions
D.2 Expedient 704/2024. Moció per la llibertat immediata de Julian Assange, no a l'extradició!
  01:24:12 6 Intervencions
C.2.1 Aclariment del Sr. Pol Cabutí sobre la votació
  01:31:28 Sense intervencions
E) Precs i preguntes
  01:32:08 1 Intervenció
E.1 Pregunta de la Sra. Laia Jordana sobre els resultats de reciclatge dels mesos de nadal de l'any 2022 per a poder comparar amb els de l'any 2023
  01:32:25 6 Intervencions
E.2 Prec de la Sra. Laia Jordana perquè es dugui a terme la iniciativa: "Implantar la lliga de valors codinencs per fomentar l'educació en valors a través de l'esport"
  01:34:31 3 Intervencions
E.3 Prec de la Sra. Laia Jordana en referència a les ordenances de l'any 2025 perquè es revisin els preus d'ocupació de les sales per poder bonificar als artistes codinencs
  01:36:37 4 Intervencions
E.4 Pregunta de la Sra. Laia Jordana sobre si s'ha pogut parlar amb el bisbe de Vic sobre el Casal Codinenc
  01:37:55 2 Intervencions
E.5 Pregunta de la Sra. Laia Jordana per saber com està el tema de la retirada del pal de telefonia del carrer Montserrat
  01:39:02 2 Intervencions
E.6 Pregunta de la Sra. Manuela Jiménez per saber si hi ha possibilitat d'avançar la preparació de la campanya de prevenció d'incendis a l'abril i si tenen la possibilitat d'anar totes les forces polítiques a la Junta de Seguretat Local
  01:40:05 4 Intervencions
E.7 Prec del Sr. Àlex de la Fuente, en referència a la moció presentada a l'octubre de Sanitat on hi havia el punt 4.e que aprovava posar en marxa el consell de participació de l'Àrea Bàsica de Salut, perquè es convoqui ja aquest consell i que se'ls convidi a assistir-hi
  01:43:43 3 Intervencions
E.8 Pregunta del Sr. Pere Pladevall al Sr. Ramon Puig sobre si ja s'ha posat un comptador a la casa del carrer Sant Isidre
  01:44:48 3 Intervencions
E.9 Prec del Sr. Pere Pladevall per veure tota la documentació de l'expedient de contractació de les llums de nadal
  01:46:19 3 Intervencions
E.10 Pregunta del Sr. Pere Pladevall sobre si s'ha respost la instància en que es demanava que netegessin el torrent del revolt del cementiri
  01:47:26 7 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:53:57 Sense intervencions