Sessió plenària ordinària dimecres 29 de març de 2023

Durada: 00:00:21
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:03:01 Sense intervencions
1 Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de 22 de febrer de 2023
  00:03:52 1 Intervenció
A.1 Despatx d'ofici
  00:04:19 3 Intervencions
A) Activitat de control
  00:04:19 Sense intervencions
A.2 Donar compte del contingut de les actes de la Junta de Govern Local d'1, 8, 15 i 22 de març de 2023
  00:08:01 1 Intervenció
A.3 HISENDA. Expedient 718/2023. Donar compte de la tramesa d'informació a l'oficina virtual de coordinació amb les Hisendes Locals i de l'estat d'execució dels ingressos (4t trimestre 2022)
  00:08:17 1 Intervenció
A.4 HISENDA. Expedient 350/2023. Donar compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2022
  00:09:00 3 Intervencions
B) Part resolutiva
  00:17:01 Sense intervencions
B.1 HISENDA. Expedient 759/2023. Dictamen per a l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 3/2023
  00:17:06 30 Intervencions
B.2 HISENDA. Expedient 831/2023. Dictamen per a la modificació de l'ordenança fiscal de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
  00:38:39 3 Intervencions
B.3 HISENDA. Expedient 776/2023. Dictamen per a la modificació de l'ordenança reguladora del preu públic del casal d'estiu municipal
  00:42:04 12 Intervencions
B.4 RECURSOS HUMANS. Expedient 836/2023. Dictamen per a l'autorització de la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Francisco Javier Torre-Marin Rodriguez pel lloc de treball d'arquitecte TP
  00:46:54 5 Intervencions
B.5 SERVEIS SOCIALS. Expedient 2238/2022. Dictamen d'aprovació de l'expedient de contractació, per procediment obert, dels serveis per a la gestió dels serveis d'ajuda a domicili i aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i clàusules tècniques
  00:51:50 11 Intervencions
B.6 ASSUMPTES DIVERSOS
  01:01:32 Sense intervencions
C) Precs i preguntes
  01:01:38 1 Intervenció
C.1 Pregunta del Sr. Joan Fontserè sobre en quin punt es troba el tema del clavegueram de Figueretes i si l'ordenació de l'àmbit ha sofert algun canvi
  01:01:47 4 Intervencions
C.2 Preguntes del Sr. Marc Barrobés relacionades amb el tema de tenir la gestió amb l'empresa CASSA i l'ajuntament: aigua amb que es netegen els carrers, consum d'aigua de l'ajuntament, mesures de contingència pel rec de parcs i jardins
  01:03:54 2 Intervencions
C.3 Pregunta del Sr. Marc Barrobés sobre el control de l'aigua en relació amb les activitats privades del municipi
  01:05:43 2 Intervencions
C.4 Pregunta del Sr. Marc Barrobés sobre si hi ha algun control dels camions cisterna de CASSA que omplen al polígon
  01:06:40 2 Intervencions
C.5 Pregunta del Sr. Marc Barrobés sobre si es podria veure afectat el preu de l'aigua pel tema del pou del Fitó
  01:07:37 2 Intervencions
C.6 Prec del Sr. Marc Barrobés perquè s'expliqui en que consistiran les actuacions al Molí de Llobateres
  01:08:39 2 Intervencions
C.7 Prec de la Sra. Mercè Serratacó perquè sigui tothom conscient que no és el moment d'emplenar piscines
  01:10:20 1 Intervenció
C.8 Pregunta del Sr. Pau Ibars sobre quin tant per cent perden a la xarxa d'aigua
  01:11:09 3 Intervencions
C.9 Pregunta del Sr. Ramon Puig sobre si els ha arribat l'estudi que va fer la Fundació Bofill sobre segregació escolar que a secundaria Sant Feliu de Codines sortia al top 10
  01:12:05 7 Intervencions
C.10 Pregunta del Sr. Marc Barrobés sobre si hi ha hagut alguna resposta sobre el tema del radar de la C-59 que van aprovar la moció o si l'ajuntament ha fet algun moviment al respecte
  01:17:34 2 Intervencions
C.11 Informació de la Sra. Laia Jordana sobre que al centre d'atenció primària tornen a tenir, a partir de la segona setmana d'abril, tres dies de servei de pediatria i que actualment tenen tres dies de llevadora
  01:18:29 2 Intervencions
C.12 Pregunta del Sr. Marc Barrobés sobre si hi ha hagut alguna resposta sobre el tema del jurament o la del vot dels immigrants que van aprovar la moció. En el cas de la moció del jurament pregunta si s'ha fet algun moviment proactiu de contactar amb altres alcaldes de futur o present partit de l'alcaldessa
  01:19:18 2 Intervencions
C.13 Pregunta del Sr. Marc Barrobés a la Sra. Mercè Serratacó, com a representant de l'AMI, si a banda de rebre informacions durant aquests 3 anys l'AMI és activa, si l'ajuntament hi participa
  01:20:19 3 Intervencions
C.14 Pregunta del Sr. Marc Barrobés, en referència a la caixa de ciment del pal de Telefònica del carrer Montserrat, sobre perquè van dir que van denunciar si no van denunciar, i si s'ha fet alguna gestió més des del mes passat
  01:22:32 3 Intervencions
C.15 Pregunta del Sr. Marc Barrobés sobre si hi ha hagut alguna novetat respecte als punts d'informació turística i si està previst treure el mapa de davant l'ajuntament
  01:25:39 3 Intervencions
C.16 Pregunta del Sr. Joan Fontserè sobre quina utilització està tenint el rocòdrom instal·lat al pavelló
  01:28:50 5 Intervencions
C.17 Pregunta del Sr. Ramon Puig sobre el resultat de les sessions de l'any passat del consell infants i si han començat les sessions d'aquest curs
  01:30:02 8 Intervencions
C.18 Pregunta del Sr. Ramon Puig sobre la moció per tenir un patronat de la radio
  01:35:06 4 Intervencions
C.19 Explicació del Sr. Manel Vila sobre les actuacions que es realitzaran al camp de futbol
  01:36:54 2 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:40:41 Sense intervencions